+420 739 513 731 munie.ples@gmail.com
plné znění

Obchodní Podmínky

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A JINÉ AKCE PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY www.plesmu.munie.cz

(dále jen „Podmínky“)

1) Předmět úpravy Podmínek

Tyto Podmínky spolku Masarykova studentská unie, z. s., IČ: 22605371, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce 16726 (dále jen „MUNIE“) upravují práva a povinnosti mezi spolkem MUNIE a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek na sportovní, kulturní a jiné akce prostřednictvím webové stránky www.plesmu.munie.cz provozované spolkem MUNIE a veškeré s tímto související vztahy.

2) Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi spolkem MUNIE a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:

„Akce“: Kulturní představení či ples spočívající ve využití volného času spotřebitelem pro jeho kulturní obohacení v předem určeném termínu a na určeném místě.

„Pořadatel“: Spolek MUNIE zajišťující organizaci Plesu studentů Masarykovy univerzity.

„Zákazník“: Osoba užívající webové stránky www.plesmu.munie.cz a služeb MUNIE pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.

„Webová stránka www.plesmu.munie.cz“: Objednávkový a distribuční systém provozovaný za účasti společnosti Bzuco s.r.o., umožňující Zákazníkům zejména objednávky, rezervace, prodej a výdej Vstupenek prostřednictvím prodejních kanálů. Prodejními kanály Webové stránky www.plesmu.munie.cz se rozumí webový portál.

„Vstupenka“: Doklad (cenina) vydaná v prodejní síti MUNIE, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Jednotlivé druhy Vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. Podmínek. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou. 

„Webový portál“: Internetové stránky MUNIE na adrese www.munie.cz nebo www.plesmu.munie.cz sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání doplňkových služeb a Vstupenek na tyto Akce.

“Dresscode”: Dresscodem se myslí oblečení odpovídající typu Akce. Dovolenými dresscody jsou “formal” nebo “black tie”. Tím se myslí u mužů zejména kompletní oblek – tedy společenské kalhoty, košile s vázankou či motýlkem a sako. U žen je přípustný kostým, společenské kalhoty nebo večerní šaty – tedy takové šaty, jež ženě sahají nejméně po kolena; spolu s vhodnými doplňky.

3) Smluvní vztahy

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je pouze Pořadatel. Zákazník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“). Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.

4) Vstupenky a jejich druhy

Pořadatel může vymezit pro Akci jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky apod.). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v objednávacím systému Webové stránky www.plesmu.munie.cz. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.

Je-li Vstupenka zakoupena v elektronické formě, lze uplatnit práva ze Vstupenky předložením Zákazníkem vytištěného dokladu o koupi Vstupenky v místě konání Akce.

5) Prodej Vstupenek

Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit pouze on-line prostřednictvím Webové stránky www.plesmu.munie.cz.

Zakoupení Vstupenky prostřednictvím Webového portálu:

Pro koupi vstupenky skrze využití Webového portálu je nutné, aby Zákazník prostřednictvím rozhraní Webového portálu vyplnil určité údaje (typicky Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, atd.). Zákazník je povinen při koupi vstupenky uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Takový Zákazník má možnost rezervovat nebo zakoupit Vstupenky na volná místa v plánu sálu či místa k stání z možných cenových úrovní požadované Akce.

Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu zakoupit Vstupenku a uhradit ji prostřednictvím on-line platby (aktuální způsob je vždy uveden na webovém portálu). Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi Vstupenky překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi vybrané Vstupenky.

Vstupenka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečný variabilní symbol, který je Zákazník povinen uschovat.

V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě, který by koupi nebo rezervaci Vstupenky nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu: ples.munie@gmail.com

6) Cena

Cena Vstupenky je uvedena na Webovém portálu. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena Vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré prodejní poplatky.

Při platbě ze zahraničí je Zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce.

7) Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po stažení elektronických Vstupenek či přijmutím vstupenek e-mailem zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek Webového portálu není předmětem reklamace.

Koupí vstupenek souhlasí Zákazník se zněním Všeobecných a Obchodních podmínek společnosti ComGate, a.s., IČ: 26508842, se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové Česká republika.

Uhrazená objednávka je konečná. Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

Zákazník je povinen neprodleně po nákupu Vstupenek zkontrolovat příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde v příloze nalezne příslušné Vstupenky k vytištění.

Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím Webového portálu nebude brán zřetel. Případné další spory budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.

8) Vracení vstupného a výhrady Pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje u Akce právo změny programu, účinkujících a termínů.

V případě, že by se některé ustanovení těchto Podmínek z jakýchkoli důvodů ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Podmínek.

V případě technického problému si pořadatel vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu jiný typ vstupenky. V případě nenalezení shody se kupujícímu vrátí kupní cena v plné výši.

V případě omezení maximální kapacity prostorů konání akce z důvodu protiepidemických opatření si pořadatel vyhrazuje právo určit na základě kritéria časové soutěže zakoupené lístky, které budou stornovány. V takovém případě budou primárně stornované lístky zakoupené v cenové kategorii „stání“. Zákazníkovi, který zakoupil takto stornované Vstupenky bude vráceno 75% ceny z uhrazené částky na účet, ze kterého byla provedena platba. Zbývající hodnota nákupu ve výši 25% z uhrazené částky bude Zákazníkovi kompenzována v podobě poukázky uplatnitelné na jiné akce pořádané Pořadatelem nebo vrácena na účet Zákazníka, a to dle jeho vlastního výběru.

Pořadatel si dále vyhrazuje stanovení těchto pravidel:

 • Účastník Akce je povinen řídit se provozním řádem místa konání Akce (dostupným v místě Akce a na webovém portálu www.hotelbobycentrum.cz) a pokyny organizátorů v místě konání Akce
 • Zákaz kouření v prostorách konání Akce
 • Zákaz konzumace a vnášení vlastních jídel a nápojů do místa konání akce
 • Zákaz vstupu osobám mladším 18ti let
 • Zákaz vulgárního či jiného chování narušujícího průběh akce
 • V případě odložení věcí na jiném než Pořadatelem k tomu určeném místě, Pořadatel neodpovídá za jejich ztrátu či poškození
 • Vstup na Akci bude možný od 18:00 do 22:00, Pořadatel neodpovídá za tvoření front před vstupem na Akci
 • Účastník Akce svým vstupem na Akci souhlasí s pořizováním audio a video záznamu v průběhu akce a jeho následnou publikací ze strany Pořadatele

Při nerespektování zmíněných pravidel nebo pokynů pořadatele na místě si Pořadatel vyhrazuje právo na vykázání účastníka Akce z jejího průběhu bez nároku na vrácení vstupného.

Pořadatel si taktéž vyhrazuje právo nevpustit na Akci Zákazníka, který nedodrží předepsaný Dresscode. Nevpuštění na Akci z důvodu nedodržení Dresscode nezakládá nárok na vrácení peněz za Vstupenku ani jinou náhradu újmy.

9) Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci služby www.plesmu.munie.cz

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů osob ze strany Masarykovy studentská unie, z. s., pokud se jedná o osobní údaje, které dané osoby poskytují při koupi vstupenek na webové stránce www.plesmu.munie.cz

Správcem osobních údajů je Masarykova studentská unie, z. s., IČ: 22605371, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce 16726 (dále jen „MUNIE“).

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Údaje získané v rámci služby www.plesmu.munie.cz jsou využívány k těmto účelům:

 • plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování přístupu ke službě www.plesmu.munie.cz kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence uživatelů této služby a smluvních vztahů (k těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje)
 • k prodeji vstupenek na jednotlivé akce, kde můžeme vystupovat jako tzv. zpracovatel osobních údajů
 • ochraně našich práv či práv třetích osob, např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb. K těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje
 • statistickým účelům – k těmto účelům nejsou užívány informace o zakoupených vstupenkách, jen jejich počty (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti stránek www.plesmu.munie.cz – jedná se o údaje získané prostřednictvím cookies
 • organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích (týká se jen soutěží, do nichž se aktivně přihlásíte)
 • zlepšování obsahu stránek plesmu.munie.cz a jejich vývoji
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů, a to v obvyklém na trhu prováděném rozsahu – jedná se zejména o bezpečnostní logy Vaší aktivity na našich serverech a stránkách a v uživatelském rozhraní
 • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (dokládání souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů a plnění dalších povinností podle Nařízení a případně dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení (newsletterů)

Vaše údaje obvykle zpracováváme v jednak ve svých počítačových systémech, tak v počítačových systémech třetích osob(tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy či opatření přijatá před uzavřením smlouvy, pokud se jedná o samotné využívání služby www.plesmu.munie.cz či nákup vstupenek, oprávněné zájmy MUNIE (dané zájmem na ochraně našich práv, vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek, zpracováním údajů ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či promotérů) a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení), vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů).

Právním základem zpracování Vašich údajů může být také Váš souhlas, zejména pokud vyplňujete o sobě některé údaje, které nejsou označeny jako povinné. V

takovém případě můžete souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě přestaneme tyto údaje pro daný účel zpracovávat, můžeme si je však uložit jako součást bezpečnostních logů dokládajících Vaši aktivitu v rámci účtu. Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli naší služby www.plesmu.munie.cz budou získány primárně od Vás a budou obvykle obsahovat: jméno a příjmení, bydliště (kraj, město), kontaktní e-mail, mohou se zde však vyskytnout i údaje jiné.

Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jak jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko a času, případně údaje o reakci na potvrzovací e-mail) a kdy jste registraci zrušili či souhlas odvolali.

Dále budeme ukládat v systému za účelem doložení Vašich kroků a jako bezpečnostní opatření logy Vaší aktivity v rámci Vašeho účtu. Pokud Vám budeme nuceni zrušit Vaši registraci, např. po porušení podmínek služby, uložíme si Vaše základní údaje a důvod zrušení služby.

Pokud se přihlásíte do některé soutěže, budeme si s tím související údaje ukládat po celou dobu trvání Vašeho účtu.

Námi zpracovávané osobní údaje tak získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby a Vaší činnosti v rámci rozhraní služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci naší služby.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

MUNIE nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Údaje spojené s placenými službami budeme ukládat po dobu 10 let od skončení roku, v němž byla služby poskytnuta.

Z různých akcí pořádaných v rámci naší služby také můžeme v přiměřeném rozsahu pořizovat zpravodajské příspěvky, které budou zveřejněné v médiích. U takového zpravodajství není doba zveřejňování omezena.

Výše uvedené lhůty mohou být překročeny v případech, kdy to bude s ohledem na okolnosti vhodné, např. pokud bude zahájena kontrola regulačním orgánem nebo v případě běžícího sporu.

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči MUNIi, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Zrušení služby

Užívání naší služby www.plesmu.munie.cz můžete kdykoliv ukončit (netýká se plnění placených služeb).

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí MUNIE sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.

Pokud si u nás koupíte vstupenku, pak Vaše údaje můžeme (podle charakteru spolupráce) zpřístupnit příslušnému promotérovi za účelem poskytnutí příslušné služby a za účelem přímého marketingu. V tomto rozsahu funguje MUNIE pro promotéra jako tzv. zpracovatel údajů.

MUNIE může jinak zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem. MUNIE zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb pro MUNIi (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných MUNIí, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb MUNIE,
 • v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům MUNIE a auditorům MUNIE, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb pro MUNIi
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

 

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete spolku MUNIE dobrovolně (pokud však chcete využít naše služby pro koupi vstupenek, vyžadujeme některé údaje jako povinné, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno službu www.plesmu.munie.cz využívat či si objednat placené produkty). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Naše služby a děti

Nařízení případně české právní předpisy jej adaptující omezují (budou pravděpodobně omezovat) v některých případech zpracování údajů v souvislosti s webovými službami, pokud by je měly využívat děti mladší 16 let. Zároveň stanoví vyšší práva na výmaz údajů těm uživatelům, kteří do služby zadávali údaje v době, kdy jim nebylo ještě 18 let.

Pokud jste osoby mladší 16 let, při registraci nás o tom prosím vhodným způsobem informujte (např. zasláním e-mailu na adresu: marketing@munie.cz). Budeme si v takovém případě pravděpodobně nuceni vyžádat souhlas Vašich zákonných zástupců.

Pokud se budete registrovat do naší služby jako osoba, která je mladší 18 let, upozorňujeme Vás, že máte zvýšené právo požadovat výmaz všech o Vás zpracovávaných údajů zadaných před 18 rokem věku. Vašemu požadavku na výmaz se tak vždy budeme snažit vyhovět. Pokud jste při registraci do služby nebo zadávání údajů do ní byli mladší než 18 let a následně od nás budete požadovat výmaz takových údajů, dejte nám prosím vědět, že se jedná o tento případ, abychom mohli Váš věk dostatečně a řádně zohlednit.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.

Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy, či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu: marketing@munie.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MUNIE neměla údaje zpracovávat. Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude někdy

probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MUNIE takové údaje i nadále zpracovávala.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (typicky zasílání newsletterů), je možné vždy vznést námitku bez dalšího odůvodnění, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále takové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Pro cookies platí zvláštní pravidla uvedená zde.

Automatizované rozhodování

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, MUNIE se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

MUNIE nemá v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení (EU) 2016/679.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně případně o provedení jejich změny v rozhraní služby.

Cookies a služby třetích stran

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

V rámci stránky www.plesmu.munie.cz používáme vlastní cookies, případně jsou v jejím rámci do Vašeho prohlížeče umísťovány cookies jiných provozovatelů.

Obecná pravidla pro užití cookies naleznete zde.

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

 

Pokud nám poskytujete Vaše údaje, které jsou nepovinné, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete. Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku

Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů

Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem (či jiným zákonným zástupcem) či nás zvlášť kontaktujte. U osob mladších 16 let si můžeme vyžádat speciální souhlas jejich rodičů či zákonných zástupců

Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem

Pokud budete mít pocit, že ze strany MUNIE nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve. Kontakty na MUNIi naleznete zde

Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst

Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.

Poučení o vašich právech dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“):

Fyzická osoba má právo u MUNIE jakožto správce osobních údajů:

 1. a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
 2. b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 3. c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
 4. d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
 5. e) získat osobní údaje, které se jí týkají a

(i) které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo

Každá fyzická osoba musí mít jeden vlastní přístup do příslušné služby

(ii) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

 1. f) má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. MUNIE není v určitých případech stanovených Nařízením povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude- li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (5 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že MUNIE zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

prezident@munie.cz

marketing@munie.cz

10) Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo MUNIí vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

MUNIE nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v nabídce Akcí na Webovém portálu s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti a vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Vstupenek a Voucherů v síti www.plesmu.munie.cz, a to zejména z pokynu Pořadatele nebo i bez udání důvodu. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a

pokyny uvedené na jednotlivých Vstupenkách přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že Pořadatel dané akce je plátcem DPH. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury – daňového dokladu, je potřeba o tento typ dokladu požádat formou zaslání emailu na adresu: marketing@munie.cz.

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.10.2022 a MUNIE si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

Napište nám

V případě dotazů nás můžete kontaktovat zde